Végrendelettel kapcsolatos kérdések

Ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés készítés

Szerződési útmutatók

Share Button

Amennyiben azonnali ügyvédi tanácsadásra lenne szüksége,
keressen az alábbi elérhetőségek egyikén!

06 20 314 07 97

Végrendeletet Kíván tenni?

Öröklési szerződést Kívánnak kötni?

Szeretné, hogy az Öröklési jogvitában vagy hagyatéki eljárásban képviseljék az Érdekeit?

Szeretném leszögezni, hogy az írásbeli magánvégrendelet megírásához nem feltétel az ügyvéd közreműködése, ellenjegyzése.

Miért ajánlom, hogy mégis ügyvédhez forduljon?

Könnyen előfordulhat, hogy a nem ügyvédnél tett végrendelet, olyan hibában szenved, hogy a végrendelet részben vagy egészben érvénytelenné válik.

Ha az Ügyfél ezt kéri, az ügyvédi ellenjegyzés mellett tett végrendelet bekerül a Magyar Ügyvédi Kamara Nyilvántartásába, így nem kell tartania, hogy a végrendelet elvész, megsemmisül.

Amennyiben azt kívánja, hogy a végrendelkezése nagyobb biztonságban legyen, Forduljon ügyvédhez! Önnek kell eldöntenie, az a biztonság, hogy a kedvezményezett ténylegesen megkapja a neki szánt értéket, többet ér e, mint az ügyvédi munkadíj!

Miben tudok Önnek Segíteni?

 • Végrendelet egyéb okirat szerkesztése, ellenjegyzése
 • Hagyatéki eljárással összefüggő jogi tanácsadás és képviselet ellátása.
 • Öröklési jogvitában jogi megoldás keresése
 • Öröklési szerződés készítése
 • Örökölt üzletrész, cégtulajdon változás cégbírósági ügyintézése

Kinek javaslom, hogy forduljon ügyvédhez?

 • 1. aki Végrendelet kíván tenni, vagy már a létrejött okiratról kér jogi véleményt
 • 2. vagy más végintezkedést kíván tenni. Ez lehet
  • a. öröklési szerződés: olyan szerződés, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi,
  • b. halál esetére szóló ajándékozás: olyan nyilatkozat, amelyben a juttatás feltétele az, hogy a megajándékozott az ajándékozót túlélje.
 • 3. aki csak egyszerűen jogi tanácsot kér öröklési joggal kapcsolatban
 • 4. aki Öröklési vitában áll a többi rokonnal, örökössel! Segítek jogi megoldást keresni!
 • 5. amennyiben megbíz, képviselem hagyatéki eljárásban, bírósági perben

Milyen szolgáltatást tudok Önnek nyújtani?

 • Végrendelet szerkesztése, ellenjegyzése
 • Jogi konzultáció, ahol részletes választ és gyakorlati jogi útmutatást kap jogi problémája megoldására.
 • Jogi képviselet a hagyatéki eljárás során, illetőleg egyéb peres és nemperes eljárásban.
 • Végrendelet tétele és az ügyfél ilyen kérése esetén, a végrendelet benyújtása a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásába
 • Öröklési, eltartási és egyéb szerződések és jognyilatkozatok megszerkesztése illetve véleményezése.

Hogy mindezt milyen összegű díjért tudom Önnek vállalni?

Kérjen itt árajánlatot!

Email: ugyved@drlanczi.hu
Telefon: +36 20-3140-797

Mikor szükséges és mikor ajánlott az ügyvédi közreműködés?

 • Az öröklési szerződés esetében általában tartás vagy rendszeres juttatás ellenében az örökhagyó ingatlantulajdont rendel juttatni az örökössé tett személyeknek. Az ingatlan tulajdonát érintő szerződéshez pedig szükséges az ügyvédi ellenjegyzés.
 • Végrendelet készítéséhez azért ajánlott az ügyvéd közreműködése, hogy a végrendelet ne szenvedjen, olyan hibában, hogy részben, vagy egészben érvénytelen legyen, ezáltal a kedvezményezett ténylegesen meg is kapja a neki szánt értéket
 • Mindenképpen javaslom ügyvéd megbízását az öröklési jogvitákban

Miért fontos az Ügyvéd részvétele a hagyatéki eljárásban?

Az ügyvéd közreműködése a hagyatéki eljárásokban már az első fokon, a közjegyzői szakban is rendkívül fontos lehet az örökösök, hagyományosok számára. A hagyatéki eljárásban a közjegyző különböző nyilatkozatok megtételére hívja fel az örökösöket. Emellett a hagyatéki eljárásban is sor kerülhet különböző igények érvényesítésére. Fontos a póthagyatéki eljárás is, amelyben a hagyatéki eljárásban fel nem merült tények, hagyatéki tárgyak kerülhetnek átadásra. A hagyatéki eljárás egyik fontos eszköze a részhagyatékátadó végzés, amelyben az ismert hagyatéknak csak egy része kerül átadásra.

Öröklési joggal kapcsolatos kérdések és válaszok!

Mit jelent a végintézkedés?

A végintézkedés egy olyan gyűjtőfogalom, amelybe mindazon jogilag elismert nyilatkozat beletartozik, amelyben az örökhagyó vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezik.

Milyen formái lehetnek a végintézkedésnek?

A magyar jog az alábbi végintézkedési formákat ismeri:

 • a. végrendelet: az örökhagyó egyoldalú, nem címzett jognyilatkozata
 • b. öröklési szerződés: olyan szerződés, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi
 • c. halál esetére szóló ajándékozás: olyan nyilatkozat, amelyben a juttatás feltétele az, hogy a megajándékozott az ajándékozót túlélje.

Abban az esetben ha a végintézkedésben az örökhagyó jogutódot is kijelöl, a jogutódlásnak minden esetben az a feltétele, hogy a kedvezményezett az örökhagyót túlélje.

Mit jelent a végintézkedési képesség?

A végintézkedési képesség a jog szabályai szerint azt a lehetőséget jelenti, hogy az ember halála esetére vagyonáról szabadon rendelkezhet. Végintézkedést tenni csak személyesen lehet.

Teljes végintézkedési képességük csak a teljesen cselekvőképes személyeknek van.

 • cselekvőképtelen személy ennek megfelelően nem rendelkezik végintézkedési képességgel. Ez a gondnokság alá nem helyezett cselekvőképtelen személyekre is vonatkozik. Ilyen esetekben a bíróság először abban a kérdésben foglal állást (elmeorvos szakértő bevonásával), hogy az illető személynek a végintézkedés megtételének időpontjában teljesen hiányzott-e az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége. Ugyanakkor a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy végrendelete érvényes, ha a végrendelkezés idején a gondnokságot még nem szüntették meg, de a gondnokság alá helyezés oka már megszűnt. A cselekvőképesség hiánya miatt érvénytelen végrendelet érvényessége minden esetben orvosolható (később, az ok megszűnésével és a végrendelet jóváhagyásával.)
 • korlátozottan cselekvőképes személy csak közvégrendeletet tehet. Ilyenkor sem a törvényes képviselő beleegyezésére nincs szükség, sem a gyámhatóság hozzájárulását nem kell beszerezni. Amennyiben a végintézkedés formája öröklési szerződés – mivel kétoldalú jogügyletről van szó – a hozzájárulás és a beleegyezés is szükségessé válik.
 • A vak, az írástudatlan és az, aki olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van érvényesen csak közvégrendeletet és szóbeli végrendeletet tehet. Az általa kötött öröklési szerződés vagy általa tett halál esetére szóló ajándékozás is csak közvégrendelet formájában érvényes.
 • Néma, süketnéma szóbeli végrendeletet nem tehet.

Mit lehet tenni, ha egy végrendelet hamis (érvénytelen)?

Ez esetben javasolom, hogy mindenképp forduljon ügyvédhez, hogy felmérje az érvénytelenné nyilvánítás esélyének mértékét. A hagyatéki eljárás során a végrendelet érvénytelenségére vonatkozó aggályunkat jelezni lehet a közjegyző számára. Ebben sz esetben a közjegyző a végrendelettel érintett hagyatékot csak ideiglenes hatállyal adja át annak a személynek, aki a rendelkezésre álló információi alapján a jogos örökös, majd bírói úton kerülhet megállapításra a végrendelet érvénytelensége.

Mi az öröklési szerződés?

A tartásra, gondozásra szoruló személyek nemcsak lakásuk (esetleg más vagyontárgyuk) átruházásával járó tartási, vagy életjáradéki szerződés útján gondoskodhatnak életvitelükről. Sajátos végintézkedési formaként mindinkább kezd elterjedni az eltartottak érdekeit jobban biztosító öröklési szerződés.

Az öröklési szerződésben az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás, vagy életjáradék fejében örökösévé teszi. Az öröklési szerződés tehát a szerződéses örökös oldaláról nézve tartási (életjáradéki) kötelezettségvállalás, az örökhagyó oldaláról pedig örökösnevezés, azaz halál esetére szóló végintézkedés.

A tartási és az életjáradéki szerződéssel szemben az öröklési szerződés megkötésekor az eltartó nem válik rögtön a vagyontárgy tulajdonosává, annak csupán örököse lesz, és majd csak az örökhagyó halálával szerzi meg az öröklési szerződésben neki ígért vagyont (például ingatlant). Az öröklési szerződés előnye tehát, hogy amennyiben az eltartó, vagy az életjáradékot fizető személy a kötelezettségeit nem teljesíti, a bíróság az öröklési szerződést felbonthatja, s így az örökhagyó tulajdonjoga érintetlen marad.

Az öröklés feltétele, hogy a szerződésben megjelölt örökös, azaz az eltartó túlélje az örökhagyót. Az eltartó halála folytán az öröklési szerződés ugyanis megszűnik, és ebben az esetben az örökhagyónak vagy újabb öröklési szerződést kell kötnie az elhunyt szerződő fél örököseivel, vagy pedig a megszűnt szerződésre vonatkozóan el kell számolnia velük.

Természetesen az eltartó érdekeit is megfelelően biztosítani kell. A törvény ezért kimondja, hogy az örökhagyó azt a vagyontárgyat, amelyet öröklési szerződéssel lekötött, nem ruházhatja át, nem terhelheti meg és arra nézve végintézkedést sem tehet. Ha a lekötött vagyontárgy ingatlan, az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a szerződéses örökös javára. Az érintett ingatlan hasznosításának, bérbeadásának, vagy ingyenes használatba engedésének azonban nincs akadálya.

Érvényességi szempontból az öröklési szerződés az írásbeli végrendelettel esik azonos megítélés alá. A szerződés csak írásban köthető meg és érvényességéhez minden esetben két tanú aláírása is szükséges. A több lapból álló öröklési szerződés alaki érvényességéhez az is szükséges, hogy az örökhagyó és a tanúk annak minden – folyamatos sorszámozással ellátott – lapját aláírják.

Eltartói (életjáradékot fizető) oldalon több személy is lehet az öröklési szerződés alanya. Örökhagyói oldalon azonban általában csak egyetlen személy szerepelhet. Kivételt képeznek ez alól a házastársak, akiknek az ugyanabban az okiratban foglalt öröklési szerződése érvényes.

Mint már említettük, az öröklési szerződés a szerződéses örökös oldaláról nézve alapvetően nem más, mint tartási, illetve életjáradéki szerződés. A tartás „megfelelő” eltartást jelent, és kiterjed az örökhagyó gondozására, gyógyíttatására, ápolására és eltemettetésére is. Az életjáradék meghatározott pénzösszeg időszakonként visszatérő szolgáltatását jelenti. Fontos hangsúlyozni, hogy puszta gondozás, gondviselés ellenében öröklési szerződés nem köthető.

Ha az eltartók, vagy életjáradékot fizetők nem, vagy nem megfelelően teljesítik a szerződésben vállalt kötelezettségeiket, az örökhagyó szerződésszegő magatartásuk miatt a bíróságtól kérheti az öröklési szerződés megszüntetését. Ha az örökhagyó a szerződés megszüntetése iránt pert nem indított, halála után jogutódja per indítására már nem jogosult.

A felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják és bármikor meg is szüntethetik az öröklési szerződésüket. A szerződés módosításának és megszüntetésének alakiságaira ugyanazon követelmények vonatkoznak, mint a szerződés megkötésére.

Az öröklési szerződés megkötése után gyakran következnek be olyan körülmények, amelyek az eredeti szerződés módosítását teszik szükségessé. Az öröklési szerződésben kikötött tartásnak életjáradékká történő átváltoztatását bármelyik szerződő fél kérheti a bíróságtól. Ennek feltétele, hogy valamelyik fél magatartása, vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné váljon. Ilyen módosításra kerülhet sor például akkor, amikor a felek közötti viszony megromlása folytán nem remélhető, hogy az örökhagyó a természetbeni eltartást igénybe veszi.

Ha valamelyik fél magatartása, vagy körülményei folytán a tartás ellenében kötött öröklési szerződés teljesítése lehetetlenné vált, és a szerződés célja a szerződés módosításával (tartás helyett életjáradék fizetésével) sem valósítható meg, bármelyik fél kérelmére a bíróság az öröklési szerződést a felek megfelelő kielégítésével megszünteti.

Mi a magánvégrendelet?

Az írásbeli végrendelet közvégrendelet melletti formája a magánvégrendelet, amely közjegyző vagy bíróság közreműködése nélkül is megtehető.

Írásbeli magán végrendeletet csak olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen írni, illetőleg olvasni tud.

Az ilyen végrendelet érvényességéhez szükséges, hogy annak végrendeleti minősége, keltének helye és ideje magából az okiratból kitűnjön, továbbá hogy a végrendelkező azt végig maga írja és aláírja; vagy két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is aláírják; vagy aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél személyesen letétbe helyezi.

A több különálló lapból álló írásbeli magán végrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással, továbbá a végrendelkező és – ha szükséges – mindkét tanú aláírásával.
Az írásbeli magánvégrendelet érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje.
Az írásbeli magánvégrendelet érvénytelen, ha a tanú a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes; kiskorú, vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll.