Ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés készítés

Ügyvédi tanácsadás Budapesten

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm honlapomon!

Dr. Lánczi ÁdámAz ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. (Üt.) rendelkezéseinek megfelelően budapesti ügyvédként tevékenységi körömben ellátom ügyfeleim peres és peren kívüli képviseletét, jogi tanácsadással szolgálok, szerződéseket, beadványokat, okiratokat készítek, büntető ügyben védői feladatokat látok el, továbbá elvégzek minden olyan egyéb feladatot, amelyre az Üt. lehetőséget biztosít.

Ügyvédi tevékenységem során nagy hangsúlyt fektetek az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartásra, megbízóim teljes körű – a jogszabályok keretei közötti – kiszolgálásra. Tevékenységem során előtérbe helyezem a megelőző célú szolgáltatást, tanácsadást és törekszem egyezség létrehozására. Megegyezés hiányában ügyfeleimet perben képviselem.

Várom szíves megkeresésüket!

Tisztelettel:
Dr. Lánczi Ádám
Ügyvéd

Fő tevékenységi területem az ingatlan adásvételi és ingatlan ajándékozási szerződések készítése.

Az ingatlan adásvétellel kapcsolatosan a honlapomon összefoglalom a fő tudnivalókat. Lakás adásvétele során az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a lakás tulajdonjogát és birtokát – a kialkudott vételár megfizetése ellenében – átruházza a vevőre, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni, és a lakást átvenni. Ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az erre irányuló írásba foglalt ingatlan adásvételi szerződésen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.

Tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének olyan közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat (ügyvéd által ellenjegyzett) vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzést, feljegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogosult részéről. Egyebekben a bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja.

Ingatlan adásvétel hasznos tanácsok

A lakás megvételének alapvető feltétele, hogy a lakás az eladó tulajdonában legyen (az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepeljen), és rendelkezhessen is vele (a rendelkezési jogot kizárja pl. a lakáson fennálló elidegenítési tilalom). A leendő vevő erről az ingatlan tulajdoni lapjáról tájékozódhat. A tulajdoni lapot bárki megtekintheti, illetve hiteles másolatot kérhet arról a lakás fekvése szerint illetékes (körzeti) földhivataloknál, illetve Budapesten a Fővárosi Kerületek Földhivatalánál. Célszerű az ingatlan adásvételi szerződés megkötése előtt közvetlenül megtekinteni a tulajdoni lapot, mivel egyre gyakoribb az, hogy nem a tulajdonos adja el a lakást, illetve ugyanaz a személy rövid időn belül több személynek értékesíti. A tulajdoni lap hiteles tájékoztatást nyújt a lakással kapcsolatos egyes jogokról és terhekről is, így beszerzése elejét veheti egy későbbi jogvitának, vagy kényelmetlen helyzetnek. Az eladó – az adásvétel megkötése előtt – köteles tájékoztatni a vevőt a lakás lényeges tulajdonságairól és a kapcsolatos fontos követelményekről, így az arra vonatkozó esetleges jogokról és terhekről. Amennyiben az eladó olyan lényeges körülményekről nem tájékoztatja a vevőt, amelyek ismeretében az nem vette volna meg a lakást, a vevő a vételár mérséklését követelheti, illetve súlyos esetben el is állhat a már megkötött szerződéstől, a teljes vételárat és kárainak megtérítését követelheti az inkorrekt eladótól.

Ingatlanjogász – ügyvéd választás

Ügyvédet mindenki szabadon választhat. Az ügyvéd képviseli az ügyfelét, büntetőügyben védelmet lát el, jogi tanácsot ad. Az ügyvéd szerződést, beadványt, más iratot készít. Az Ügyvédi munka egyik legfontosabb pillére az ügyfelekhez fűződő bizalmi viszony kialakítása, fenntartása. Ennek elérése érdekében az Ügyvédi Iroda munkatársai felelősséggel tartoznak az ügyfelek személyes adatainak védelméért, illetve a tudomásukra jutott ügyvédi titkokat kötelesek megőrizni. Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről ügyvédi hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és az ügyvéd birtokában levő minden iratra. Az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat. Az ügyfél az ügyvédi titoktartási kötelezettség alól az ügyvédnek felmentést adhat. Az ügyvéd olyan tényről és adatról, amelyről mint védő ügyvéd szerzett tudomást felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodák alkalmazottaira és az ügyvédi szervekre (pl.: ügyvédi kamarákra), azok tisztségviselőire és alkalmazottaira megfelelően irányadó.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb szabályok: Az ügyvédi iroda ügyfelei személyes adatait csak és kizárólag célhoz kötötten rögzíti és tárolja. Ügyfeleink személyes adatainak rögzítését és kezelését az ügyvédi munka teljesítése teszi szükségessé. Cégalapításnál a társasági szerződés szerkesztése, lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés ellenjegyzése során szükséges a személyes adatok rögzítése az okiratokban, illetve azok továbbítása az illetékes hatóságokhoz (földhivatal, cégbíróság). Követelés behajtás esetén, felszólító levelek megírásánál ugyancsak szükségessé válik az ügyfél személyes adatainak (név és lakcím) közlése az ellenérdekű féllel. Perek vitelénél ugyancsak közölni kell az ügyfél adatait a bírósággal vagy más hatósággal. Az ügyvéd-ügyfél kapcsolatban több jogszabály számos adatvédelmi kötelezettséget ír elő az ügyvédnek. Ügyfeleink személyes adatait az alábbi jogszabályok alkalmazása végett kezeljük: A pénzmosási tevékenység és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (közismert nevén: Pmt.) az ügyvéd kötelezettségévé teszi az ügyfél személyes adatainak felvételét és kezelését. A számviteli törvény és az ÁFA törvény előírja az ügyvédi számlázáshoz szükséges adatok felvételét és tárolását.

Ezt a honlapot dr. Lánczi Ádám a Budapesti Ügyvédi kamarába 18403 lajstromszámmal bejegyzett, és 01-003084 számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.

A honlap a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001.(IX.3.) számú állásfoglalásának figyelembe vételével készült.

Share Button

A honlapra látogatók számára összefoglalom az ügyvédekre vonatkozó legfontosabb szabályokat. Az Ügyvédi Iroda a munkája során a hatályos ügyvédi törvény és ügyvédi etikai szabályzat normái szerint jár el, melynek főbb tartalmi elemeiről az alábbiakban tudom tájékoztatni. Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával – törvényes eszközökkel és módon – elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Az ügyvéd közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. Az ügyvéd a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat. Az ügyvéd minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét, tevékenysége gyakorlása során szabad és független. Az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely ügyvédi függetlenségét veszélyezteti. Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia. Az ügyvéd tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani, nem működhet közre, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.

Ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi díja

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A megbízási díj minden esetben ügytípustól függően az ügyvéd és a megbízó közötti megállapodás alapján kerül megállapításra. A megbízási díj egy része – általában a fele – előre fizetendő, a fennmaradó rész kifizetése részletekben is lehetséges. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától, értékétől, a résztvevő személyek számától, és sok minden mástól.

A munkadíjak nem tartalmazzák a költségeket, díjakat (tulajdoni lapok, cégkivonatok, anyakönyvi kivonatok, és más okiratok beszerzésének átalánydíjai), illetékeket, az utazási költséget.

Telefon, fax, e-mail és további irodai kommunikációs eszközök, valamint a városon belüli közlekedés és parkolás díja és költsége a munkadíjban benne foglaltatik. Minden más költség és kiadás külön kerül leszámlázásra.

Ügyvédi tanácsadás

Ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés készítés